Bijbels en boeken mini bibliotheek
VIP's

ANBI Informatie

Informatie over de stichting de Samaritaan t.b.v. ANBI

Stichting de Samaritaan
Schoolpad 1b
3851 JE Ermelo

KvK 41180676
RSIN 8100.61.041

Doelstelling

SDS is een interkerkelijke organisatie die als doel heeft:

 

Bestuur en staf

Het bestuur van de Samaritaan bestaat uit vijf leden:
Jaap Haeck voorzitter
Gijs van den Brink secretaris
Caspar Verhulst penningmeester
Yvonne de Wit gewoon bestuurslid
Henk Schenk gewoon bestuurslid

Bestuursleden worden benoemd door het zittende bestuur en hebben een zittingstermijn van vier jaar. Het bestuur vergadert vier keer per jaar. De taak van het bestuur is om het beleid op hoofdlijnen te bewaken. Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar zij hebben wel recht op vergoeding van de gemaakte kosten (art. 6 lid 3).

De staf bestaat uit drie werknemers, te weten een directeur (0,4 FTE), een projectmanager (1 FTE) en een financieel stafmedewerker (0,4 FTE), in totaal dus 1.8 FTE.
Het salaris van de directie bedroeg in het boekjaar 2014-2015 € 20.276,- voor de aanstelling van 0,4 FTE. De werknemers worden beloond op basis van een interne salarisregeling. De werkgevers draagt bij in de reiskosten van het woon-werkverkeer en de pensioenopbouw van de werknemer.

 Algemeen

Het boekjaar 2014-2015 heeft in het teken gestaan van de ebola epidemie. Onze partner OSM in Sierra Leone ontving de helft van de Actie4Kids schoenendozen, die aan kinderen werden uitgedeeld met extra informatie betreffende ebola preventie en een flesje handgel. Daarnaast is er extra noodhulp gestuurd die gefinancierd is uit eigen fondswerving en door bijdragen van EO Metterdaad en andere stichtingen. De exploitatie over het boekjaar 2014-2015 vertoont een overschot van € 42.821. Dat is een gevolg van een verlaging van het aantal kleinschalige projecten en lagere uitgaven voor Actie4Kids. De verslaglegging van de stichting is conform de Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen.

 Activiteiten
Op dit moment heeft de Samaritaan vier activiteiten: de schoenendoosactie Actie4kids, waterfilters, kleinschalige projecten en noodhulp. Het zijn op zichzelf staande activiteiten, met ieder hun specifieke doelgroep: Actie4kids voor kinderen, waterfilters voor gezinnen en dorpen en projecten ter ondersteuning van kerken en evangelisten. De vierde activiteit noodhulp is in het boekjaar vormgegeven door bovengenoemde ebola actie. Deze ebola actie heeft raakvlakken met alle doelgroepen van de andere activiteiten en vormt daarom een goede aanvulling. De schoenendoosactie Actie4kids is op dit moment de hoofdactiviteit van de stichting. In het boekjaar 2014-2015 zijn er voor deze activiteiten de volgende resultaten geboekt:

 Actie4Kids
Er werden 47.902 schoenendozen ingezameld en verstuurd. Dit aantal is helaas lager dan het begrote aantal van 50.000. Deze teruggang - al het derde jaar op rij -  is een punt van zorg. Het blijkt – ondanks de aantrekkende economie - voor gezinnen met kinderen toch moeilijk om geld opzij te leggen voor een gevulde schoenendoos. De Actie4kids schoenendozen werden gedistribueerd naar de volgende doellanden: Sierra Leone, Togo, Malawi en Roemenië.

 Biozand waterfilter project
In Zambia is de voorgenomen samenwerking met de Zuid-Afrikaanse organisatie FCE en de Canadees Amerikaanse organisatie Seeds of Hope van de grond gekomen. In een aantal dorpen rond Ndola wordt hygiëne onderwijs gegeven, waterputten gegraven en biozand waterfilters geplaatst. Deze samenwerking zal in het komende boekjaar verder gestalte krijgen op andere locaties.

 Kleinschalige projecten
Er is voor € 25.829,- aan kleinschalige projecten ondersteund. Het betrof vijf projecten in India, drie in Sierra Leone, twee in Pakistan en één in de Filipijnen. Ten opzichte van vorig boekjaar is dat dus meer dan een halvering toen € 56.995 aan kleinschalige projecten werd uitgekeerd. Dit is het gevolg van een andere systematiek bij het boeken van giften. De algemene giften worden niet langer toegekend aan de kleinschalige projecten, maar aan de lange termijndoelstelling van de stichting. Zo kan de stichting meer stabiliteit garanderen en continuïteit van de activiteiten blijven waarborgen aan zowel de hulpvragers als aan de bij de stichting betrokken partners.

De selectie van kleinschalige projecten wordt verzorgd door Stichting Outreach (Capelle a/d IJssel) en Stichting Elim (Doorn). Deze organisaties hebben een goed netwerk met diverse lokale organisaties in Afrika en Azië en verzorgen de beoordeling van aanvragen voor kleinschalige hulpverlening.

 Noodhulp
Zoals gememoreerd in de paragraaf algemeen heeft de Samaritaan noodhulp verstrekt in Sierra Leone ten behoeve van de ebola bestrijding ter grootte van € 54.940. Deze noodhulp bestond uit desinfectiemiddelen, voorlichtingsmateriaal, kleding en transportmiddelen.

 Fondswerving
De stichting kent de volgende methoden van fondswerving:

Extra downloads

- verkorte jaarrekening 2014-2015